Header_06Ax

กิจกรรมการเคลื่อนไหว

การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ทั้งการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ จะช่วยพัฒนาระบบประสาทและสมองของเด็กซึ่งเติบโตเร็วมากที่สุดในช่วง 3 ขวบแรกของชีวิต เป็นรากฐานสำหรับพัฒนาการด้านสติปัญญา และทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมให้กับเด็กๆ ต่อไป

รายชื่อกิจกรรม

Back