Header_A01

กิจกรรม

กิจกรรมเคลื่อนไหว
ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ช่วยพัฒนาระบบประสาทและสมองของเด็ก [กิจกรรมกลางแจ้ง] [บทบาทสมมุติ] [สำรวจโลกกว้าง] [การทรงตัว]

ดนตรี
เคลื่อนไหวประกอบเสียงเพลงเพื่อสร้างเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญา [จังหวะ] [ร้องเพลง เต้นรำ] [เสียง]

ศิลปะ
ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือให้สัมพันธ์กับตา พร้อมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ [งานฝีมือ] [ทำอาหาร] [วาดเขียน] [สิ่งประดิษฐ์]

สัมผัสทั้ง 5
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อสมองที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว [กล้ามเนื้อมัดเล็ก] [การใช้อวัยวะ] [ประสาทสัมผัส]

เชาว์ปัญญา
ลับสมองผ่านการเล่นเกมต่างๆ เพื่อการคิดอย่างมีเหตุมีผลและรู้จักแก้ปัญหา [การแก้ปัญหา] [ข้อมูลเชิงลึก] [คณิตศาสตร์] [ความรู้รอบตัว] [ตรรกะ]

ทักษะชีวิต
ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตัวเอง อดทน รอคอย รู้จักการเข้าสังคม ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของชีวิต [การพูด การฟัง และ การสนทนา] [การเรียนรู้ด้วยตัวเอง] [มุมมองชีวิต] [รอ ทน ปัน ให้] [รู้จักตนเอง รู้จักสังคม] [ร่วมมือ vs แข่งขัน]

Back