Header_01A

ดนตรี

เด็กจะได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างอิสระโดยใช้เสียงเพลง จังหวะ และทำนอง คำคล้องจอง หรือเครื่องดนตรีประกอบการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้จังหวะ และส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา รวมถึงพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์ด้วย

รายชื่อกิจกรรม

Back