Header_04Ax

สัมผัสทั้ง 5

การเรียนรู้ที่พัฒนาได้จากการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น การลิ้มรส และการหยิบจับ ทำให้สมองเกิดความคิดความจำ เซลล์ประสาทและใยประสาทจะเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง สมองจึงพัฒนาได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาทักษะทางด้านสติปัญญาต่อไป เช่น ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางภาษา เป็นต้น

รายชื่อกิจกรรม

Back