Header_05A

เชาว์ปัญญา

กิจกรรมการเล่นที่มีกฎกติกาง่ายๆ เพื่อฝึกให้เด็กได้พัฒนาเชาว์ปัญญา ซึ่งเกมการเล่นจะเน้นให้เด็กได้ฝึกทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ การจำแนกประเภท การจับคู่ การจัดกลุ่ม การเรียงลำดับ การหาความสัมพันธ์ จำนวนและตัวเลข ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นการช่วยฝึกฝนการคิดอย่างมีเหตุผลให้กับเด็ก และช่วยฝึกฝนให้เด็กรู้จักตัดสินใจและแก้ปัญหาอีกด้วย

รายชื่อกิจกรรม

Back